人気ブログランキング |

<   2015年 12月 ( 27 )   > この月の画像一覧

Miłość światowa i miłość Boża

f0340134_20503350.jpg
Jest miłość światowa i miłość Boża. Świat kieruje się żądzą, chciwością i pychą. Miłość prawdziwa
szuka woli Tego, który z miłości powołał nas do życia. Świat kieruje się egoizmem, Miłość prawdziwa
wolą Tego komu się wierzy i kogo się kocha, czyli Boga. To co daje świat potęguje w człowieku, jak
narkotyk, jeszcze większy głód szczęścia i rozczarowanie zarazem, bo zamiast sie ono zbliżać, oddala
się coraz bardziej. Owocem wiary w Boga jest pokój, którego nic zniszczyć nie jest w stanie.

Bóg jest Wieczny, to znaczy Święty, Miłosierny i Doskonały. Taki jest horyzont naszej wiary, taka jest
miara naszego wybrania, czyli naszego powołania. Taki jest ogrom Jego błogosławieństwa
przeznaczonego dla nas i naszego szczęścia, do którego On nas powołał.

Każdy z nas jest powołany do troski o własne życie duchowe, którego wzorem może być prorokini
Anna. Zycie duchowe to nie tylko modlitwa, ale również głoszenie prawdy o Zbawieniu i codzienne
wzrastanie w dojrzałości chrześcijańskiej.

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Środa, 30 grudnia 2015

Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

(1 J 2,12-17)
Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do
was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście
Złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego,
który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was,
i zwyciężyliście Złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma
w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość
oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego
pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

(Ps 96,7-10)
REFREN: Niebo i ziemia niechaj się radują

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę, oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce, uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, zadrżyj,
ziemio cała, przed Jego obliczem.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, będzie
sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła
dzisiaj na ziemię

(Łk 2,36-40)
Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z
pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i
pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią,
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga
i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało
mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
by NaszDomJaponski | 2015-12-30 20:53 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)

Namacalne zbawienie

f0340134_20133669.jpg
Prawdziwą mądrością jest znajomość Jezusa, a więc przede wszystkim znajomość Jego nauki,
nie tylko teoretyczna, ale praktyczne kierowanie się w życiu codziennym Bożymi przykazaniami.

Przykazanie znane od dawna jest jednak nowym, bo „świeci już prawdziwa światłość”. Kiedyś to
przykazanie było niemożliwe do spełnienia, bo brakowało Mesjasza i Ducha Świętego, którym On
chrzci swoich wyznawców. Miłość ewangeliczna, właśnie z tego powodu, jest możliwa do przyjęcia
jako zasada naszego działania na codzień. Taki właśnie powinien być Kościół. W ten sposób powinna
odbywać się ewangelizacja.

Duch Boży sprawia, że wiara staje się namacalną rzeczywistością zbawienia.

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Wtorek, 29 grudnia 2015

Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

(1 J 2,3-11)
Po tym zaś poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam
Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje
Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy
w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które
mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak
piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w was, ponieważ ciemności ustępują,
a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd
jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.
Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży,
ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

(Ps 96,1-3.5b-6)
REFREN: Niebo i ziemia niechaj się radują

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała,
śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie,
głoście jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Pan stworzył niebiosa,
przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i blask w Jego przybytku.

(Łk 2,32)
Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela

(Łk 2,22-35)
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był
to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść
słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś
przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi,
Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.


by NaszDomJaponski | 2015-12-29 20:17 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)

Pokój znakiem Królestwa Bożego

f0340134_17573441.jpg
Pokój jest znakiem Królestwa Bożego. Jest on osiągalny tylko dla tych którzy „chodzą w światłości”,
to znaczy uznają swój grzech i wierząc, że miłosierdzie Boże jest większe od grzechu, przyjmują
Boże zmiłowanie.

Ucieczka do Egiptu, to towarzyszący Jezusowi od początku Jego ziemskiego życia
cień Krzyża. Wszystko jednak co się dzieje dla Mądrości Bożej nie jest zaskoczeniem, a dla Jego
Potęgi nie jest zagrożeniem

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Młodzianków, męczenników

(1 J 1,5-2,2)
Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w
ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On
sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy
Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On
bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego
świata.

(Ps 124,2-5.7-8)
REFREN: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca

Gdyby Pan nie był po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochłonęliby nas żywcem,
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.

Wówczas zatopiłaby nas woda,
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami
wezbrane wody.

Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

(Mt 2,13-18)
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je
zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci
Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna
mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do
Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do
czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk
usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich
już nie ma.


by NaszDomJaponski | 2015-12-28 18:00 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)

Błogosławieństwo

f0340134_23005044.jpg
Błogosławieństwem jest praca i z pracy tej utrzymywanie siebie i rodziny.
Błogosławieństwem jest dom rodzinny i każda osoba, z którą wspólnie stół dzielimy.
Błogosławieństwem jest nasza troska o Jerozolimę Niebieską i Eucharystia, dzieki której już dzisiaj
ją widzimy. (Na kanwie Ps.128)

Szacunek dla rodziców to nie sprawa konwenansów obyczajowych i nie tylko kwestia dobrego
wychowania, ale posiada on wymiar głęboko religijny, związany z Bożym błogosławieństwem.
Szczęśliwy, kto szanuje rodziców, gdyż znajduje on łaskę u Boga.

Towarzyszyć Jezusowi, to znaczy rosnąć duchowo, poznając Go w sposób coraz pełniejszy. Prawdziwa
religijność polega na STAŁYM POSZUKIWANIU CHRYSTUSA, ponieważ na tym właśnie polega
prawdziwa Miłość.

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Niedziela, 27 grudnia 2015

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

(Syr 3,2-6.12-14)
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje
odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć
będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a
kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie
zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim,
choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów
zamieszka u ciebie.

(Ps 128,1-5)
REFREN: Błogosławiony, kto się boi Pana

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

(Kol 3,12-21)
Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć,
pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś
zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość,
która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też
zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z
/całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy,
hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko,
cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu
przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie
dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie,
nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

(Kol 3,15-16)
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym
swym bogactwem.

(Łk 2,41-52)
Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam
zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie,
a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień
drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając
Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością
Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu,
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział:
Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił
postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.


by NaszDomJaponski | 2015-12-27 23:06 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)

Życzenia od kardynała Dziwisza

f0340134_10031837.jpg
Nasz Dom Japoński i duszpasterstwo polonijne otrzymały 25 grudnia 2015 roku telefonieczne życzenia
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia od Kardynała Stanisława Dziwisza. Wielkie Bóg zapłać.
Życzenia przekazane zostały duszpasterzowi polonijnemu o. Pawłowi Janocinskiemu i siostrom
Opatrzności Bożej. O. Paweł przekazał je polonii podczas przyjęcia Bożonarodzeniowego 25 grudnia
Bardzo za nie dziękujemy i życzymy Kardynałowi zdrowia oraz błogosławieństw Bożych.


by NaszDomJaponski | 2015-12-26 10:03 | Polish Masses | Comments(0)

Boże Narodzenie 2015

f0340134_09161214.jpg
Mszę Bożonarodzeniową po polsku celebrował 25 grudnia w kościele Św. Ignacego duszpasterz
japońskiej polonii o. Paweł Janociński. We Mszy Świętej oprócz przybyłych licznie rodaków był
ambasador RP Cyryl Kozaczewski z rodziną.

f0340134_09165067.jpg
Mówiąc o Bożym Narodzeniu o. Paweł wspominał wizytę w japońskim szpitalu, w którym odwiedził
osoby przechodzące rehabilitację. Wielu z nich cierpi na częściowy paraliż ciała. Wspólnie z Ojcem
dzielili się Słowem Bożym. Mówili o kruchości życia ludzkiego oraz o zawartych w Biblii przesłaniach,
aby się nie bać i aby się radować. Bóg stale powtarza człowiekowi w Biblii, aby się nie lękał.
Daje człowiekowi siłę przetrwania wszelkich przeciwności w życiu.
f0340134_09190586.jpg
Bóg jest źródłem miłości, której człowiek sam sobie dać nie może. Od człowieka zależy czy chce
Bożą radość przyjąć. Ojciec Paweł zaznaczył, że jako wspólnota powinniśmy wspierać duchowo
tych, którzy popadają coraz częsciej na chorobę cywilizacyjną, którą jest depresja.
Niech radość płynąca z Narodzin Jezusa wypełni nasze życie.

f0340134_09202699.jpg
Po Mszy Świętej odbyły się przygotowane przez siostry Klaudiuszę i Anetę oraz Małgosię organistkę
jasełka dzieci. Dzieci w tym roku było bardzo dużo i przedstawienie wyszło bardzo pięknie.

f0340134_09272078.jpg
Muzycznie wspomagali nas w czasie Mszy Świętej i jasełek również Agnieszka i pan Hirano, który
podczas Mszy akompaniował na wielonczeli. Mamy dzięki niemu już prawie cały zespół muzyczny.

f0340134_09254837.jpg
Dzieci śpiewały kolędy: "Wśród nocnej ciszy", "Gwiazdeczkę", "Dzisiaj w Betlejem", "Przybieżeli do
Betlejem" i "Lulajże Jezuniu".

f0340134_09402451.jpg
Ojciec Paweł serdecznie podziękował wszystkim za przygotowanie przedstawienia i przyjęcia, podczas
którego wedle polskiej tradycji dzieliliśmy się opłatkiem.
f0340134_09295185.jpg

Kiedy wszyscy posilili się nieco nastąpił długo oczekiwany przez dzieci moment. Przyszedł
Święty Mikołaj.

f0340134_09315476.jpg
Bardzo pięknie opowiadał dzieciom o tym jak powinny się zachowywać, żeby dostać
prezenty i pytał kto z dzieci robił pierogi.

f0340134_09350058.jpg
Obawy wśród małych dzieci wywołaly okulary Mikołaja i po pewnym czasie musiał się ich pozbyć.

f0340134_09370232.jpg
Był też czas na zabawę z najmłodszymi.

f0340134_09421744.jpg
Prezenty dla dzieci były sponsorowane przez duszpasterstwo polonijne i przez ambasadę RP w Japonii.
Bóg zapłać wszystkim za piękne przygotowanie Mszy Świętej, jasełek i przyjęcia w dniu Bożego
Narodzenia. Niech Święto Narodzenia Pańskiego przyniesie nam wszystkim nową dozę wiary, nadziei i
miłości.
Dorota Hałasaby NaszDomJaponski | 2015-12-26 09:42 | Polish Masses | Comments(0)

Jak ludzkie allelujaf0340134_11392803.jpgprzyszedł biedny i mały i był
jak różaniec odmawiany w stajni
palcami omdlałymi ze zmęczenia
był cichy jak paciorki nadziei
nawlekane na Tajemnice Wiary
śpiącą w drewnianym żłobie Wcielenia
był czujny i oddany
jak pogodne krzątanie się Matki
po ich domu w Nazarecie
i jak ojcowski uśmiech Józefa
był jak „fiat” Maryi
jak „magnificat”
jak ludzkie alleluja
na cześć Bożego zbawienia

Zygmunt Kwiatkowski SJ


by NaszDomJaponski | 2015-12-24 11:39 | Fr.Zygmunt's Poem | Comments(0)

Boże Narodzenie


f0340134_09251464.jpg Spokojny zalew radości
w czas jasnej obecności Boga
rozszedł się po powietrzu
rozpłynął po przestworzach
pomógł strudzonym odpocząć
samotnego przygarnął do siebie
wesoło się uśmiechnął
do osła owcy i wołu klęczących zgodnie
przy betlejemskim żłobku
pierwszy raz chyba się zdarzyło
że również aniołowie
przestali szybować w powietrzu
i prosto na słomie
razem z pasterzami boso
tańczyli pastorałkowego kozaka
aż w głowie im się kręciło
mały Jezusek głośno radował się z tego widoku
kiedy wszyscy przybysze bawili się w najlepsze
skacząc przyklękając i wywijając kozły
On niepostrzeżenie
swoją mała piąsteczką otarł łzę z twarzy Maryi

Zygmunt Kwiatkowski SJ

by NaszDomJaponski | 2015-12-24 09:07 | Fr.Zygmunt's Poem | Comments(0)

I...nic więcej


f0340134_12012485.jpg
kochać Ciebie to czar i siła
kochać zawsze i kochać jeszcze
teraz i nareszcie i... nic więcej
bo …nadzieja się spełniła

Zygmunt Kwiatkowski SJby NaszDomJaponski | 2015-12-24 08:59 | Fr.Zygmunt's Poem | Comments(0)

Z modlitwą przy betelejemskim żłóbku

f0340134_22415131.jpg
Moi Drodzy !

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości,
ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia
Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam
na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka,
gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie:
to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na
zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.
/papież Franciszek Misericoridiae Vultus 2/

W Świętą Noc Bożego Narodzenia wraz z Maryją i Józefem pełni wzruszenia pochylimy się nad
żłóbkiem Bożej Dzieciny, oczyma wiary zaś będziemy kontemplować Jego eucharystyczną obecność
pośród nas.
Niech Ten, który Jest „...Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego
....” napełni Nasze serca swoim światłem, abyśmy rozpoznali w Nim „miłosierdzie”, prawdziwe oblicze
„Ojca naszego, który jest w niebie”
Jak w Betlejem nieziemskie światło rozjaśniło mroki nocy, tak niech Jego miłość i błogosławieństwo
pomagają nam każdego dnia odkrywać w sobie Boże światło i stawać się światłem dla innych, by cały
świat, ten najbliższy i ten dalszy, napełniony został mocną nadzieją i prawdziwym pokojem.

Z modlitwą przy betelejemskim żłóbku

ks. Albin Długosz

Japonia, Fukuoka-Roji. Boże Narodzenie AD 2015.


by NaszDomJaponski | 2015-12-22 22:42 | Our Friendship | Comments(0)