Skorumpowanie

f0340134_21275695.jpg
Zmartwychwstanie Chrystusa to Boża interwencja i Boży znak. To Jego sąd nad światem,
nad wszystkimi potęgami światowymi i autorytetami, nad wszystkimi antychrystami i
bożkami jakie istnieją na świecie. Zmartwychwstanie Chrystusa, to tryumf Boga w
Trójcy Świętej Jedynego.

Skorumpowani strażnicy....Korupcja osiąga dzisiaj niebywałe rozmiary. Tysiące i miliony
ludzi umiera z głodu, gdy jednocześnie olbrzymie pieniądze przeznaczane są na
prowadzenie wojen. Wszystko to w imię polityki, której jedynym prawdziwym
motywem działania jest żądza zysku.

Skorumpowanie straży przy grobie Jezusa jest klasycznym przykładem korumpowania
prawdy. Zamiast niej propaguje się kłamstwo, żeby chronić interesy określonej grupy
ludzi. Czyni się to przez kupowanie albo odbieranie ludziom gwałtem ich wolności i
godności, aby się nimi posłużyć do zakłamywania prawdy i sprawiedliwości. Perwersja
tego procederu polega na tym, że dokonuje się on w imię wolności i postępu, a
kontrolę nad ludźmi poddanymi skorumpowanej władzy sprawuje się poprzez
zasadę poprawności politycznej czy fałszywie pojmowanej zasady lojalnosci
służbowej.

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Poniedziałek, 28 marca 2016

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

(Dz 2,14.22-32)
W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich
donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie
do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego,
co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam
niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was,
o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego
został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg
wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała
nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po
mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował
się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy
mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi
życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do
was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje
się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł
mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i
przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani
ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy
jesteśmy tego świadkami.

(Ps 16,1-2.5.7-11)
REFREN: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem lub Alleluja

Zachowaj mnie Boże, bo uciekam się do Ciebie, mówię do Pana:
"Tyś jest Panem moim".
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać
bezpiecznie bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz,
bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

(Ps 118,24)
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy.

(Mt 28,8-15)
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i
wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i
rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus
rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei,
tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i
powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po
naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie
przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika,
my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili,
jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia
dzisiejszego.


[PR]
by NaszDomJaponski | 2016-03-28 21:28 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)
<< Miłość Marii Ma... Wczesny poranek >>