Plan zbawienia

f0340134_19185128.jpg

Zdobycie przez Nabuchodonozora Jerozolimy, złupienie świątyni, uprowadzenie ludności do niewoli
nie załamało planów Bożych. Na dworze zwycięskiego monarchy rosną w siłę i w znaczenie żydowscy
młodzieńcy, aby spełnić wyznaczoną im przez Boga misję wobec ich narodu, żyjącego w niewoli.
W naszym świecie, zdominowanym przez laicyzm działa Bóg i realizuje się Jego plan zbawienia w
sposób niewidoczny dla oczu zlaicyzowanego świata.

Kobieta całkowicie uwierzyła oraz zawierzyła się Bogu i Jego Opatrzności. Oddała Bogu wszystko co
miała, bo wiedziała, że nie nie stanie się jej krzywda z Jego pomocą

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Poniedziałek, 23 listopada 2015

(Dn 1,1-6.8-20)
W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod
Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu
Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego
boga. Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród
Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym
wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych
do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił
im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata,
by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel,
Chananiasz, Miszael i Azariasz. Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi
ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś
obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej
powiedział do Daniela: Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje,
nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili
mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla. Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił
nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: Poddaj sługi
twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz,
jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi
sługami według tego, co widziałeś. Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie. A
po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali
potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. Dał
zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel
posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich
przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał
z nimi, i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi,
Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich sprawach
wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie
lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie.

(Dn 3,52-56)
REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej.
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie i na Cherubach zasiadasz.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

(Mt 24,42a.44)
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

(Łk 21,1-4)
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak
uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga
wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało;
ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.


[PR]
by NaszDomJaponski | 2015-11-23 19:19 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)
<< Kamień poruszon... Tokio pamięta o... >>